ఉగాది ఎందుకు జరుపుకుంటారు? ఉగాది పచ్చడి తయారీ విధానం

ఉగాదిలో ఉగ’ అంటే నక్షత్ర గమనం. నక్షత్ర గమనానికి ఆది ఉగాది అంటే సృష్టి ఆరంభమైనదినమే ఉగాది. యుగం అనగా ‘ద్వయం; లేదా ‘జంట’ అని అర్థం.…

शीतलाष्टक स्तोत्र | Sheetla Ashtakam Stotram

शीतलाष्टक स्तोत्र ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥विनियोग:ऊँ अस्य श्रीशीतला स्तोत्रस्य महादेव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, शीतली देवता, लक्ष्मी बीजम्, भवानी शक्तिः, सर्वविस्फोटक…